forbot
ישראל
Negev Industrial Minerals Ltd - Company in עומר, ישראל - Allbiz
עברית
  Negev Industrial Minerals Ltd - Company in עומר, ישראל - Allbiz
  מטבע זר ILS
  Negev Industrial Minerals Ltd - Company in עומר, ישראל - Allbiz
  ALL.BIZישראלעומרCompanies עומרNegev Industrial Minerals Ltd

  Negev Industrial Minerals Ltd, עומריצרן

  רובריקות
  Negev Industrial Minerals Ltd, עומר
  להוסיף לנבחריםלספר לאחרים
  לכתוב מכתב
  Сompany address: עומר, ישראל
  רח' העומרים 9
  הבקשה להתקשר שוב

  Company website: https://1735-il.all.biz

  אודות החברה Negev Industrial Minerals Ltd

  נגב מינרלים הוקמה כחברת 'חרסית וחול זך בנגב' בשנת 1953, כאשר תחום עיסוקה הוגדר ככריית מחצבים והשבחתם. הקמת החברה בנגב השומם של מדינת ישראל הצעירה היתה בבחינת הגשמת חזונו של דוד בן גוריון, אשר ראה בפיתוח חבל ארץ זה משימה לאומית, ביטחונית וכלכלית מן המעלה ראשונה, והצהיר: "בנגב ייבחן העם בישראל ומדינתו – כי רק במאמץ מלוכד של עם מתנדב ומדינה מתכננת ומבצעת נוכל למשימה הגדולה של הפרחת השממה וישובה. מאמץ זה יקבע גורלה של מדינת ישראל ומעמדו של עמנו בתולדות המין האנושי." עם הווסדה, החלה החברה את פעילותה בכריית חרסית דמויית צור (חד"צ) במכתש רמון, בניפויה ובקלייתה במפעל שהקימה באתר. המפעל החלוץ תרם להתפתחות התעשייתית של מדינה ישראל בראשית דרכה, וסייע גם ביישוב הנגב ובמתן תעסוקה לתושביו. היות שחלק גדול מתוצרת המפעל יועדה לייצוא, תרמה החברה תרומה משמעותית גם לחוסנה הכלכלי של ישראל, על ידי הזרמת מטבע זר לאוצר המדינה.החרסית שנכרתה באתר זה שמשה גם כחומר גלם לתעשיות הקרמיקה והרעפים בארץ. הפעילות באתר מכתש רמון הופסקה באמצע שנות ה-90 של המאה הקודמת וחודשה מעת לעת לאור ביקושים לאותם מוצרים ייחודיים אשר נתגלו בעקבות סקרים גאולוגיים נרחבים שנערכו על ידי החברה.
  Read more
  מוצרים5

  Popular products and services Negev Industrial Minerals Ltd

  מוצרים 5Allbiz

  קטגוריות מוכר Negev Industrial Minerals Ltd

  1חומרי בנייה פרירים

  2אבן טבעית

  2חומרים מצמיגים

  Compare0
  Clearנבחר רשימות: 0